A/A

Høring av gebyrforskrifter for nye Lindesnes kommune

Det er utarbeidet forslag til forskrifter for følgende kommunale gebyrer i nye Lindesnes kommune; vann og avløp, byggesak, matrikkel, plan, forurensing, renovasjon, slam, feiing og tilsyn. Forskriftene legges nå ut til høring med høringsfrist 1. juni 2019. 

Gebyrsatsen på de nevnte tjenestene er i dag ulike og skal samordnes og være like i nye Lindesnes kommune fra 1. januar 2020. For at nye Lindesnes skal kunne sette gebyr på tjenestene må nye gebyrforskrifter vedtas.

Gebyrsatsen er ikke en del av forskriftene, men viser blant annet hvordan gebyrene er bygget opp og skal beregnes. Gebyrsatser blir vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2019.

Forskriftene vedtas av kommunestyret i nye Lindesnes høsten 2019

Forskriftene gjelder for nye Lindesnes kommune fra 1. januar 202

Forskriftene som nå legges ut til høring har selvkost som utgangspunkt. Selvkost betyr at gebyret skal dekke de samlede utgiftene kommunen har på å produsere tjenesten/oppgaven. Den nye kommunen har som mål å bruke selvkost der dette er mulig og ikke har uakseptable konsekvenser. Mer informasjon om selvkost finner du i høringsbrevene.

Prosjektleder har fullmakt til å gjøre endringer i de foreslåtte forskriftene dersom høringsuttalelsene tilsier dette, og eventuelt sende disse ut på ny høring.

FORSLAG TIL GEBYRFORSKRIFTER MED FØLGEBREV: 

HAR DU INNSPILL?

Dette er en åpen høring som alle kan gi innspill til. Frist for innsending av uttalelser er 1. juni 2019.

Innspill sendes til e-post:  eller som brev til Mandal kommune ved nye Lindesnes, postboks 905, 4509 Mandal. Brevet merkes "Innspill gebyrforskrifter".

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post