A/A

Hva blir på dagens rådhus i ny kommune?

Her ser du hvilke tjenester, oppgaver og funksjoner som skal holde til på dagens rådhus i nye Lindesnes kommune.

Se prosjektleder orientere om dette i fellesnemnda HER. 

Se presentasjon om lokalisering HER. 

Intensjonsavtalen er klar på at det skal være kompetansearbeidsplasser på dagens rådhus og aktivitet i kommunens viktigste sentra. Kommunen skal være blant landets beste på innbygger- og brukermedvirkning. Vi legger til rette for at kulturbyggene med Kulturtorvet på Vigeland, Buen kulturhus og Oppvekstsenteret på Øyslebø skal være gode møteplasser hvor kommunen har den innbyggerdialogen vi ønsker å få til.

Her vil kommunen ha arrangementer, presentere planer og invitere innbyggere, frivillige, lag og foreninger til dialog og samhandling.

Bibliotekene har en viktig funksjon med informasjon- og kunnskapsformidling. De er allerede lokalisert disse tre stedene, og vil spille en viktig rolle sammen med andre funksjoner i kommunen fremover.

En slik lokalisering bidrar til god stedsutvikling på Vigeland, Øyslebø og i Mandal.

INNHOLD PÅ RÅDHUSENE

I vurderingen av hva som skal være lokalisert på de ulike rådhusene har det vært viktig å skape gode og robuste fagmiljø, og plassere ulike funksjoner som samarbeider mye i det daglige sammen. Lokaliseringen skal sørge for en god og effektiv drift av kommunen og en bedre, mer smidig forvaltning.

RÅDHUSET I LINDESNES

Hoveddelen av teknisk forvaltning, ledelsen i teknisk drift og deler av kultur lokaliseres hit. Helsestasjonen blir værende.

Det er mange grunner til at en samlokalisering av ovennevnte enheter er smart. Blant annet jobber de med felles planer – både langsiktig og kortsiktig drift og vedlikehold, felles saksbehandling og planlegging, drift og disponering av ulike bygg, områder og anlegg. Dette er funksjoner som har mye samhandling, og som vil få til bedre fagmiljøer sammen.

RÅDHUSET I MANDAL

Rådhuset og administrativ ledelse er i Mandal. Dette følger av Intensjonsavtalen og det er videre avklart i fellesnemnda at rådhuset er dagens rådhus i Mandal. Her vil administrativ og politisk ledelse være lokalisert. I tillegg vil sentrale deler av administrativ stab-, støtte- og utviklingsfunksjoner være her.

RÅDHUSET I MARNARDAL

På rådhuset i Marnardal plasseres internadministrative funksjoner som lønn, dokumentsenter, regnskap og fakturering. Landbruksforvaltningen blir der den er i dag, men organiseres nå som en avdeling under teknisk forvaltning. I nabobygget vil helsestasjonen fortsatt være lokalisert.

HVORDAN FÅ DET TIL?

Intensjonen er at alle som skal ha arbeidssted på rådhusene i Lindesnes og Marnardal flytter inn i nye kontorer før sommeren. Rådhuset i Mandal må rehabiliteres. De som skal ha kontorplass her, må ha midlertidig kontorplass mens dette pågår.

Bygget trenger rehabilitering. Blant annet må det gjøres grep for å få bygget universelt utformet, og det trengs oppgradering av toalettforhold og ventilasjonsanlegg, samt utskifting av vinduer, for å nevne noe. 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post