A/A

Organisering i nye Lindesnes

Det pågår arbeid med å tegne det nye organisasjonskartet og utarbeide en felles plan for hvor ulike enheter og tjenester skal være lokalisert i den nye kommunen.

Nå er enhetsstrukturen klar og enhetsledere skal tilsettes innen 1. mars. I neste trinn er det avdelinger og avdelingsledere som skal avklares. Avdelingsledere skal være tilsatt 1. april.

Organisasjonskart for ny kommune er i prosess og et foreløpig utkast er presentert for tillitsvalgte. Du kan se det HER. 

Prosjektleder vil orientere om prosessen i fellesnemnda fredag 15. februar. Organisasjonskart med avdelinger og lokalisering vil bli presentert i fellesnemnda 15. mars. 

Kommunen innplasserer i stillinger etter kartleggingssamtaler og eventuelle omstillingssamtaler. Mer informasjon om denne prosessen kan du lese i OMSTILLINGSVEILEDEREN HER. 

Øvrige ansatte vil i løpet av april vite hvilken enhet de skal jobbe i.

FREMDRIFTSPLAN

Foreløpig fremdriftsplan for organisering og personal ser slik ut:

 tidslinjer

AKTUELLE LEDERE

For ansettelse av enhetsledere og avdelingsledere har vi laget et dokument som heter utvalgskrets og utvalgskriterier som sier noe om hvem som kan søke de ulike lederstillingene på enhetsleder- og avdelingsledernivå, og hvilke egenskaper og kvalifikasjoner kommunen ser etter. Det er tre utvalgskretser:

1. krets: Dagens enhetsledere/avdelingsledere innen oppvekst og helse og omsorg i eksisterende kommuner er aktuelle for stillinger innen begge tjenesteområder i ny kommune. Skole og barnehage holdes utenfor og videreføres som i dag.
2. krets: Dagens enhetsledere/avdelingsledere innen teknisk, landbruk og kultur i eksisterende kommuner er aktuelle for stillinger innen samfunnsutvikling i ny kommune.
3. krets: Stab/støtte/utvikling: Dagens enhetsledere/avdelingsledere innen området stab/støtte/utvikling i eksisterende kommuner er aktuelle for stillinger i dette området i ny kommune, men det kan være enkelte stillinger som må ses på tvers av tjenesteområdene.

NAV holdes utenfor grunnet partnerskapet med staten. Skoler, barnehager og barnevern holdes utenfor prosessen nå, og i hovedsak fortsetter dagens ledere i ny kommune. Det vurderes imidlertid hvordan skoler og barnehager skal samordnes organisatorisk, dermed kan det komme endringer her.

Mer om utvalgskrets og utvalgskriterier kan du lese HER.

PLASSERING AV ENHETER, AVDELINGER OG TJENESTER

Parallelt med at organisasjonskartet tegnes, vurderes også geografisk plassering av ulike enheter, avdelinger og tjenester. Alt ses i sammenheng, og det vil bli laget en helhetlig plan for dette, blant annet basert på fellesnemndas føringer om at det skal være kompetansearbeidsplasser i hele den nye kommunen. Planen presenteres for fellesnemnda 15. mars. 

Noen ansatte må flytte arbeidssted, og noen må kanskje også gjennom en midlertidig flytting før de er på plass i permanente lokaler. Dette er nødvendig dersom tjenester, enheter og avdelinger skal samlokaliseres der det er hensiktsmessig og aktuelt.

Mange enheter jobber sammen allerede til sommeren, og noen har kanskje også flyttet på seg fysisk innen denne tid. Det som allerede er avklart og vedtatt er at sentral administrativ ledelse skal plasseres på rådhuset i Mandal.

Omstillingsavtalen er tydelig på at alle ansatte har trygghet for å beholde jobb. Det gjelder også ledere. For noen blir det endringer i oppgaver, og for noen kan arbeidssted bli endret. Men ingen mister jobben som følger av kommunesammenslåingen. Det er behov for dagens kompetanse i ny kommune.

ANSVAR FOR TJENESTER I DENNE PERIODEN

Tjenestene til innbyggerne fortsetter som normalt, selv om organisasjonen er i endring. Det er dagens kommuner som har ansvar for tjenestene i respektive kommuner frem til 1. januar 2020.

 

 

Eiendomsskatt i nye Lindesnes i 2020

Lindesnes kommune - fotograf: Odd Arne NomedalDet er ikke bestemt om det blir eiendomsskatt i den nye kommunen. Det er det nye kommunestyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt, promillesats, og hvilke eiendommer som skal beskattes. Denne avgjørelsen tas i desember i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020.

Fellesnemnda har bestemt at en eventuell eiendomsskatt skal være lik allerede fra 1. januar 2020. Derfor starter vi nå med forberedende arbeid.


Eiendomsskatten er i dag ulik i de tre kommunene

KommuneSats på eiendomsskatt i 2019
Lindesnes  Generell sats på alt på 5,5 promille. 2,3 promille på bolig og fritidsbolig, bunnfradrag kr 400.000
Mandal 3 promille på bolig og fritidsbolig
Marnardal 7 promille på tidligere verk og bruk, samt energianlegg

Forberedende arbeid

For å få en eventuell eiendomsskatt lik, må det i 2019 gjøres et forberedende arbeid for at takstgrunnlaget skal bli likt. Det er i dag store forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvilke eiendommer som er skattlagt, promillesats og tidspunkt for sist taksering.

Fellesnemnda har bestemt at det forberedende arbeidet settes i gang ved at alle typer eiendommer, bortsett fra boliger med formuesgrunnlag, befares og klargjøres for taksering i løpet av 2019. De fleste boliger har formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten. Disse boligene vil dermed ikke bli befart og taksert. Eiendommer som eksempelvis våningshus, fritidseiendom, næringseiendom, båthus etc. vil bli befart.

Befaringen starter i april og gjennomføres løpende ut året. Før oppstart blir det sendt ut ytterligere informasjon, og de som ønsker det vil få anledning til å delta på befaring av egen eiendom.

Dersom eiendomsskatt vedtas, fastsettes takstene våren 2020. Skattelistene offentliggjøres i juni. Dette vil eventuelt også være tidspunkt for første fakturering.

Mer om formuesgrunnlag

Kommunen kan velge å benytte formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, eller taksere boligeiendommer selv. For nye Lindesnes er det vedtatt å benytte formuesgrunnlaget som grunnlag for beregning av eiendomsskatt.

Dersom du har spørsmål knyttet til boligverdi/formuesgrunnlag, finner du mer informasjon her.

Hva bør du gjøre? 

Boligeiere oppfordres til å sjekke at Skatteetaten har registrert riktig og oppdatert informasjon om egen eiendom. Informasjonen fremkommer på skattemeldingen for 2018.
Eventuelle spørsmål rettes til Skatteetaten.

Har du spørsmål? Kontakt oss

Send oss en epost:   Ring oss på tlf. 38 25 51 00

Nyhetsbrev fra prosjektleder

Prosjektleder Kyrre Jordbakkes nyhetsbrev til alle ansatte for januar måned er nå sendt ut. 

Her informerer han blant annet om arbeidet som pågår med organisering av tjenester/oppgaver/enheter i ny kommune og om tilsetting av ledere på enhets- og avdelingsledernivå. 

NYHETSBREVET KAN DU LESE HER

Satser på lærlinger

Flere læreplasser er viktig for fullføring av utdanning, få kompetansen næringslivet trenger og få folk i arbeid. Nye Lindesnes satser på lærlinger. Shadi og Ahmad begynte læretiden i hver sin kommune, og avslutter sammen i nye Lindesnes.

Brødrene Shadi og Ahmad Alnaqshi kom til Norge fra Syria for tre år siden. Siden har de gjennomført videregående skole, og er nå kontorfaglærlinger i nabokommunene Mandal og Marnardal. I august 2020 er de ferdige med læretiden i den nye kommunen – tryggere på norsk språk, kultur og arbeidsliv.

- Vi er veldig glade for å ha fått læreplass her. Vi liker å ha mange arbeidsoppgaver, stadig lære noe nytt, bli utfordret på kompetanse og føle at vi bidrar. I jobbsammenheng treffer vi alle slags mennesker i forskjellig alder og situasjoner. Språkforståelsen blir større siden språket i det offentlige er ganske annerledes enn i dagligtale, sier Shadi mens Ahmad nikker samtykkende.

Gevinsten er stor for kommunene.

- Lærlingene er en ressurs. De bidrar blant annet med verdiskapning og tilfører ny kompetanse, sier Anna Marie Mølland Roaldstveit, som leder arbeidet med lærlingeplanen.

Inkludering og mangfold

Lindesnes, Mandal og Marnardal har i dag 55 lærlinger. Det vil si 2,39 lærlinger per 1 000 innbyggere. Da lærlingplanen 2020-2022 var til behandling i fellesnemnda i november 2018, ble det vedtatt økt satsing på lærlinger.

Nye Lindesnes skal tilby minimum 70 læreplasser, eller tre læreplasser per 1 000 innbyggere innen ulike fag, og det skal settes mål om hvor mange lærekandidater kommunen skal ha. Det er en generell målsetting om at alle som søker læreplass skal få. Kommunen har fokus på inkludering og mangfold i rekrutteringen for å få flere ut i arbeidslivet.

Skaper positiv vekst

Utdanning av lærlinger er en viktig del av kommunens rolle med å utvikle og skape en positiv vekst i lokalsamfunnet. Det gjøres i samarbeid med andre – blant annet lokalt næringsliv, skole og Nav.

- I det videre arbeidet må vi finne ut hvordan kommunen kan samarbeide med disse for å få flere lærebedrifter, flere ut i lære og få flest mulig ungdommer til å fullføre utdanningen sin, forklarer Roaldstveit.

Kommunen skal være en aktiv pådriver og legge til rette for at også private bedrifter skal ha lærlinger.

ARTIKKELEN VAR FØRST PÅ TRYKK I INFORMASJONSBROSJYREN LINDESNES 2020. DEN KAN DU LESE HER.

Tryggere å bo hjemme lenger

Innføring av digitale trygghetsalarmer har ført til at eldre får raskere hjelp og at ansatte i hjemmesykepleien får mer tid til brukerne. For Ivar Mathias og Anne Marie Fjærestrand betyr det også at de får mulighet til å bo hjemme lenger.

- Jeg vil ikke på gamlehjem. Jeg skal bo hjemme. Sitte i min egen stue og brodere og kose meg. Når jeg har trygghetsalarm og medisindispenser, føler jeg meg trygg. Og skjer det noe uregelmessig med hjertet, blir helsepersonell varslet og rykker ut, forteller Ivar Mathias (79) fra Mandal.

Rett i underkant av 600 eldre i Lindesnes, Mandal og Marnardal har trygghetsalarm. I oktober trykket de på trygghetsalarmen 2 785 ganger, og hjemmesykepleien rykket ut til brukerne til sammen 984 ganger. 

- Tidligere gikk telefonen til den kommunale hjemmesykepleien. Det førte til at ansatte måtte avbryte sitt arbeid med andre brukere for å besvare henvendelsen – og i nesten alle tilfeller kjøre ut til brukeren, forteller prosjektkoordinator for innføringen av velferdsteknologi i Lindesnesregionen og nye Lindesnes, Tone Hinna Hovdenak.

tone hinna hovdenak

Våren 2018 ble analog trygghetsalarm byttet ut med digital. Brukeren blir nå koblet direkte opp til et døgnåpent, kommunalt responssenter hvor fagpersonell veileder, hjelper og trygger brukeren på telefon.

- Det har ført til at antall utkjøringer har sunket kraftig, og helsepersonell får prioritert å komme raskere til med hjelp til de som virkelig trenger det. Brukerne får raskere og bedre hjelp. Det gir trygghet for dem, sier Hinna Hovdenak.

Responssenteret kan ta imot alarmer og varsler fra trygghetsalarmer, røykalarmer, fall- og bevegelsessensorer, i tillegg til teknologier for GPS-sporing, medisineringsstøtte og videotilsyn.

- Det gir en enorm trygghet for brukeren og pårørende å vite at det kjapt blir fanget opp og at det raskt kommer hjelp dersom noe skulle skje. Vi vil jo at eldre skal bo hjemme lengst mulig og være trygge, aktive og selvstendige. Teknologi er en måte å få det til på, forklarer Hinna Hovdenak.

Klarer seg selv

Digital trygghetsalarm er bare ett av flere teknologiske hjelpemidler som er tatt i bruk i omsorgssektoren i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Hos Ivar Mathias og Anne Marie piper en medisindispenser tre ganger i døgnet for å minne om å ta medisiner. En liten pose medisiner faller ut av dispenseren. Det gjør at helsepersonell bruker mindre tid på blant annet utkjøring og medisinering, og får mer tid til pasientene.

- Også dispenseren er koblet opp til responssenteret. Hvis brukeren ikke tar medisinene sine, vil responssenteret med en gang bli varslet og ringe brukeren. Eventuelt vil helsepersonell rykke ut om de ikke får svar, sier Hinna Hovdenak.

Velferdsteknologiske løsninger i de kommunale omsorgstjenestene bidrar til at mennesker får bedre mulighet til å mestre eget liv og helse, slik at de kan bo hjemme lenger. Det gir trygghet og økt kvalitet for brukere og pårørende, og gjør at behovet for offentlige helseog omsorgstjenester reduseres eller utsettes.

Bedre aktivitetstilbud

Innføringen av velferdsteknologi skal ikke erstatte, men være et supplement til menneskelig kontakt, og innføres i alle kommuner. I takt med at flere bor hjemme lenger, styrker også kommune sitt aktivitetstilbud for eldre.

- Velferdssektoren skal fortsette vridningen bort fra institusjonsbasert-, til mer hjemmebasert omsorg, slik at flere kan bo hjemme lenger. Samtidig skal vi styrke aktivitetstilbudet til eldre, sier kommunalsjef for velferd i den nye kommunen, Heidi Henanger Haven.

Nå er ulike teknologiske hjelpemidler i bruk i de tre kommunene. Men fra 1. januar 2019 vil de tre kommunene ha et felles prosjekt ledet av Hinna Hovdenak.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post