A/A

fellesnemnda0905.jpg

Fellesnemnda har vedtatt at nye Lindesnes søker regionsamarbeid med Region Kristiansand fra 01.01.2020. De har også bedt prosjektleder og rådmenn om å utarbeide forslag om at de tre kommunene knytter seg til Region Kristiansand fra nå av. 

Fredag hadde fellesnemda siste møte før ferien og mange saker som gir en viktig retning for prosjektet nye Lindesnes fremover ble behandlet. En særdeles hyggelig del av møtet var der vinnerne av tegnekonkurransen om nytt kommunevåpen ble premiert. Fellesnemnda vedtok senere i møtet at kommunevåpenet for nye Lindesnes skal være et nytt, tydelig fyr. Murkrona til Mandal kan være med. Utformingen på skjoldet er ikke bestemt. Administrasjonen vil nå få profesjonelle tegnere eller grafiske designere til å tegne nye forslag til kommunevåpen med føring om fyr som symbol. Vinnerforslagene i tegnekonkurransen sendes med som inspirasjon.

Etter godt engasjement og flere debatter besluttet fellesnemda:

  • Fellesnemnda henstiller til kommunestyrene om å se sammenhengen med økonomi for den nye kommunen fra 2020 med budsjettarbeidet for egen kommune for 2019.
  • Taksering av all fast eiendom for å få et likt grunnlag for eventuell utskrivning av eiendomsskatt i 2020.
  • Beskrivelse av myndighetsfordelingen mellom fellesnemda og kommunestyrene sendes til behandling i kommunestyrene.
  • Nye Lindesnes skal samarbeide med region Kristiansand fra 2020 – samtidig har rådmennene/prosjektleder fått i oppdrag å utarbeide sak til by- og kommunestyrene om å søke tilknytning til dette regionsamarbeidet så raskt som mulig.(Se mer informasjon lenger ned)
  • Politisk organisering behandles i fellesnemda i oktober og ses i sammenheng med forslag til delegering og administrativ organisering.
  • Fellesnemnda vil at Tour des fjords 2020 skal profilere nye Lindesnes på best mulig måte. Arbeidsgruppe for forberedelser til Tour des fjords 2020 etableres.
  • Fellesnemda stiller seg bak realisering av Mandalselva Villakssenter AS. Fellesnemda anmoder de tre nye Lindesneskommunene om å garantere for manglende finansiering på en halv million kroner fra Åseral, Audnedal og Evje & Hornes for at prosjektet skal komme videre. 

Søker regiontilknytning

I fellesnemda 9. mai orienterte prosjektleder om endringen som nå skjer i Lindesnesregionen ved at Audnedal blir slått sammen med Lyngdal (som er en del av Listerregionen) fra 2020, og at Audnedal og Åseral blant annet har sagt opp samarbeidet om legevakten allerede fra 01.01.2019. Videre redegjorde han for de sonderinger som var på gang overfor region Kristiansand og Listerrådet.

Ordførerne i Lindesnes, Mandal og Marnardal har siden hatt møte med Region Kristiansand med ordfører i Kristiansand, styreleder og daglig leder. Fra alle parter er det en positiv innstilling til å utvide regionsamarbeidet til å omfatte nye Lindesnes. I så fall vil Region Kristiansand med nye Lindesnes, nye Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand ha mer enn halvparten av befolkningen i Agder og være kjerneregionen med sentrale funksjoner for infrastruktur, samferdsel, utdanning, forskning, offentlig forvaltning og med et rikt, spennende og variert næringsliv. Ut over dette har regionen i et år nå dreid sitt engasjement til å bli mer politisk ved at styret, som består av ordførerne, arbeider mer med politiske saker overfor regionale og sentrale myndigheter. Interkommunalt samarbeid, faglige nettverk og lignende er delegert til administrasjonen, ved rådmannsutvalget.

- Denne regionen er blitt en hørbar stemme sentralt, mener prosjektlederen.

Prosjektleder og rådmenn vil nå utarbeide en sak for bystyret i Mandal og kommunestyrene i Marnardal og Lindesnes om at kommunene blir en del av Region Kristiansand fra i år og en intensjonsavtale om at nye Lindesnes blir en del av regionen fra 01.01.2020.

Kyrreadmorg.jpg

Prosjektleder Kyrre Jordbakke er godt i gang med arbeidet som skal resultere i ny administrativ organisering av toppledelsen i nye Lindesnes kommune.

Arbeidet med administrativ organisering er opprettet som et delprosjekt under prosjektleder og arbeidet er godt i gang. I løpet av juni skal rådmennenes ledergrupper, og en arbeidsgruppe utgått herfra, utarbeide skisser til ny organisering for den administrative ledelsen i nye Lindesnes. Skissene skal også inneholde funksjonsbeskrivelser. Prosjektledelsen og rådmannsutvalget skal vurdere og bearbeide skissene.

Organiseringen skal videre bearbeides/drøftes/høres i august og september. Det er prosjektleder og kommende rådmann, Kyrre Jordbakke, som til slutt avgjør administrativ organisering og tilsetter sin ledergruppe.

- Jeg ser for meg at jeg har den overordnede administrative organisasjonen klar i oktober, samtidig med at fellesnemda behandler den politiske organiseringen. Rådmannsutvalget og prosjektledelsen arbeider også med utkast til delegeringsreglement – dette skal binde sammen politisk og administrativ organisering, forklarer Jordbakke.

Samtidig gjennomfører prosjektlederen kartleggingssamtaler med ledere (kommunalsjefer/tilsvarende) for å vurdere innplassering/rekruttering til rådmannens ledergruppe i nye Lindesnes.

- Jeg planlegger med innplassering i kommunalsjefsstillinger/tilsvarende i løpet av oktober/november, forteller prosjektleder.

Fra november til februar vil prosjektet jobbe med videre administrativ organisering.

- Ulike enheter og funksjoner kan slås sammen etter hvert som det ligger til rette for det, men i dette arbeidet blir det bred involvering, forsikrer Jordbakke. 

 

kommunevpen2.jpg

Tusen hjertelig takk til alle vinnerne av tegnekonkurransen om kommunevåpen som fredag stilte opp i fellesnemnda. Det ble en kjempeflott markering med premieutdeling fra leder av fellesnemnda, Alf Erik Andersen.

Andersen takket for god innsats og flotte bidrag, og tegnerne fortalte om tankene bak forslagene. Fellesnemnda, administrasjon og publikum sørget for en velfortjent applaus.

kommunevpen3
Vinnerne av tegnekonkurransen er:

Lisbeth Schulze Bjørkenes
Lars Benjamin Landås (10), Mandal
Hanne Kristin Birkeland (40), Lindesnes
Inger Marie Søyland (66), Oslo/Mandal
Reidunn Nordgård (66), Mandal
Charlotte Holte Ellingsen (12), kl. 5a Frøysland skole, Mandal
Sunniva Stigen, Spangereid skole, Lindesnes
Linn Eigebrekk (13), Mandal
Una Holmesland, 6. kl Nyplass skole, Lindesnes
Lykke Filippa Dreyer (10,5), Mandal

kommunevpen5

Ønsker du å se nærmere på vinnertegningene kan du klikke deg inn HER.

Prosjektlederkurs.jpg

Nye Lindesnes har en rekke dyktige delprosjektledere på laget, som alle deltar i byggingen av den nye kommunen. Onsdag fikk de hevet kompetansen ytterligere med kurs i prosjektledelse.

- Dette er viktig fordi vi utvikler kompetansen til de ansatte. Det å ha ansatte som er gode på prosjektledelse er ikke noe vi trenger bare for å gjennomføre prosjektet nye Lindesnes, men også i fremtiden er det aktuelt å løse oppgaver i prosjekter innen alle tjenesteområder for å få oppgaver gjennomført. Hvis ikke blir de ofte spist opp av den vanlige saksbehandlingen, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke.

Nye Lindesnes er organisert i et stort og komplekst prosjekt med en rekke delprosjekt og arbeidsgrupper. De ulike delprosjektene har ulike oppgaver de skal løse innen en gitt tidsramme, og blir ledet av en delprosjektleder som er en ansatt fra en av de tre kommunene.

Jordbakke mener det er fornuftig å løse ulike oppgaver i prosjekt - også i fremtiden.

- Hvis vi skal gjennomføre en utvikling av en tjeneste er det fornuftig å gjøre det som et prosjekt for å ha en start og en stopp, og bli ferdig der og da. Det å ha gode prosjektledere blant folk som jobber i linjen er viktig. Da får vi oppgaver gjort, og vi får utviklet organisasjonen ved å løse oppgavene kort og intenst, og så er de ansatte tilbake på linjen, forklarer Jordbakke.

Sofaen.jpg

Arbeidet med en ny kommuneplan er i full gang, og nå har nye Lindesnes fullt fokus på medvirkning fra innbyggerne. Forrige uke fikk rett i overkant av 100 publikummere med seg oppstartsseminaret i Buen.

Kommuneplanen sier noe om hvordan man vil utvikle kommunen de neste tolv årene, og er kommunens aller viktigste styringsdokument. Når nye Lindesnes nå skal lage ny kommuneplan er det stort fokus på å hente innspill fra innbyggerne - en såkalt medvirkningsprosess. Oppstartsseminaret i Buen markerte starten på denne medvirkningsprosessen hvor alle lag av befolkningen skal bli hørt - både barn, ungdom, eldre og næringsdrivende skal få komme med sine synspunkt. Kommuneplanen skal gjennom en høringsprosess i 2019 og skal vedtas av det nye kommunestyret i februar 2020.

- Når vi jobber med kommuneplanen er det viktig med engasjement og innspill fra alle, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke.

På oppstartsseminaret fikk publikum muligheten til å svare digitalt på to spørsmål om den nye kommunen: "Hvorfor vil du bo i nye Lindesnes kommune?" og "Hva kan bli bedre i nye Lindesnes kommune". 

79 svarte på spørsmålene. Her kan du se hva de svarte på spørsmålet "Hvorfor vil du bo i nye Lindesnes kommune?" . De største ordene er de som er blitt nevnt flest ganger av de som svarte.

 Bra med nye lindesnes

Og dette svarte de på spørsmålet "Hva kan bli bedre i nye Lindesnes kommune". De største ordene er de som er blitt nevnt flest ganger av de som svarte. 

Ting som kan bli bedre

Større muligheter

Jan Willy Føreland i konsulentselskapet WSP åpnet seminaret. Han mener mulighetene for utvikling i nye Lindesnes er betydelig større nå som kommunen blir en større, mer slagkraftig og robust kommune.

- Når vi er en større kommune har vi mulighet til å rekruttere mer kompetente arbeidstakere til kommunen. Det blir mer attraktivt å jobbe her, noe som gjør at vi igjen kan gi bedre tjenester til våre innbyggere. Skal vi fortsatt være like gode som nå, må vi ha attraktive arbeidsmiljøer. Kampen om arbeidskraften blir den største utfordringen i kommune-Norge. Og en større kommune kan snakke tydeligere, sa Føreland.

Føreland mener alt ligger til rette for en positiv utvikling.

- Det er masse spennende på gang og en enorm utvikling. Det at kommunen kan bruke størrelsen og det at en står sammen er viktig for å få ting til. Og det er viktig at hele den nye kommunen tas i bruk, sa han.

- Nå starter fremtiden

Eldreminister Åse Michaelsen skrøt av måten nye Lindesnes har valgt å involvere innbyggerne i kommuneplanen.

- Det er nå vi starter fremtiden, og dere gjør det på riktig måte. Dere spør hva unge ønsker, hva eldre ønsker og hva næringslivet vil ha. Det er riktig sted å starte på. Det er slik vi må tenke når vi bygger en ny kommune og et nytt fellesskap, sa hun.

Michaelsen

Hun kom også med en bønn til kommuneplangruppa:

- Sørg for at eldre i alle aldre får dekket behovene sine, ikke minst at de får brukt ressursene sine. Eldre trengs å bli tatt med, påpete hun.

Satt Lindesnes på kartet

Den undersjøiske restauranten Under har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet for å kombinere forskning med mat og opplevelser på havets bunn, og har dermed bidratt stort til å sette Lindesnes på kartet. Grunderen bak , Gaute Ubostad, fortalte om den enorme oppmerksomheten prosjektet har fått verden over.

- De første syv dagene etter lansering fikk vi artikler i 559 ulike medier rundt forbi i verden. I 65 nasjoner ble vi skrevet om. Det var helt vilt, forteller Ubostad.

Uner bedre

Turist i egen by

Hotelldirektør ved Mandal Hotel, Lotte Fredriksen Syltevik, fortalte om hvorfor hun har så stor tro på nye Lindesnes og hvorfor hun vil satse i kommunen.

- Jeg er mandalitt og mener dette er palmekysten. Det er noe ekte ved denne byen, og Svein (Støle) mener lyset er sterkere her nede. Vi mener vi har alt i vår region. Det er kort fra hav til hei, vi opplever at kommunen er framoverlent og samarbeidsvillige, og med ny vei har vi alle muligheter, mener hun.

Lotte

Hotelldirektøren håper hotellet blir en møteplass for innbyggerne i nye Lindesnes.

- Hotellet er et hotell for lokalbefolkningen. Vi vil ha teaterpakker og andre pakker i samarbeid med kulturhuset, og vi ønsker at innbyggerne i nye Lindesnes skal oppleve å være turist i egen by, fortsatte hun.

Påpekte viktigheten av landbruket

Oddgeir Steinberg, leder i Marnardal Bondelag, snakket om vikigheten av landbruk i nye Lindesnes.

- I nye Lindesnes er det 225 landbruksforetak. Vi produserer melk til 90.000 nordmenn eller ost til 40.000. På min gård har jeg 3 millioner i omsetning, og i nye Lindesnes regner jeg med at jordbruk og skogbruk har rundt 500 millioner i omsetning. I tillegg kjøper vi betydelig med tjenester lokalt både fra elektrikere, rørleggere og bygningsarbeidere. Med så mye sysselsetting innenfor jordbruk og skogbruk forventer vi at kommunen husker på at vi er en viktig næring. Vi forventer at kommunen tar arealressursene og behovene på alvor, og forvalter arealene til det beste for fremtiden, sa han.  

- Vi vet hva barn og unge trenger

BU-representantene Sara Mathea Helmersen og Oskar Emanuel Thyholdt Skog talte om viktigheten av å involvere barn og unge i politiske prosesser og lytte til den oppvoksende generasjon.

- Det er viktig å lytte til oss, for det er vi som er fremtiden. Og det er vi som vet best hva barn og unge trenger, sa Helmersen.

Sofasamtale

BU-representantene var tydelige på at den nye kommunen må sørge for et godt medvirkningsorgan som barne- og ungdomsråd, at de vil ha møte- og talerett, og gjerne også forslagsrett i den nye kommunen. De etterlyste også mer informasjon ut til barn og unge for hvordan de kan involvere seg og påvirke politiske beslutninger. 

 Bedre på inkludering

Tidligere kamptolk, Faizullah Muradi, mener nye Lindesnes kan bli bedre på inkludering.

- Alt begynner med inkludering. Det å bli inkludert og få en jobb betyr alt. Det trenger den nye kommunen fokus på. Jeg forventer en mangfoldig, fredelig og kulturrik kommune med jobbmuligheter til alle, sa han.

Leder av Lindesnes eldreråd og Lindesnes Pensjonistforening, Osvald Korsvik, kunne ikke tenke seg å bo noen annen plass enn nye Lindesnes. Han mener det må satses videre på gode opplevelser i den nye kommunen.

- Det er viktig å skape gode opplevelser både for innbyggere og gjester - at alle føler seg velkommen, avsluttet han.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post