A/A

Utvalg for plan og samfunnsutvikling

Utvalg for plan og samfunnsutvikling behandler alle overordnede plan‐ og utviklingssaker som kommunen skal behandle innen hele kommunens oppgaveområde.

Medlemmer

Utvalget har ni medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer. 

 Randi Fredriksen (Sp), leder  Harald Øyslebø (Frp)
 John Kittelstad (KrF), nestleder  Kjetil Windsland (Frp)
 Elisabeth Lindland (MDG)  Nina Bø Egeland (Frp)
 Asle Nesland (V)  Line Skaar (H)
 Åsmund Mjåland (Ap)  

Møter og sakspapirer

Møtedatoer og sakspapirer finner du i vår innsynsløsning her. 

Oppgaver

Sentralt i arbeidet til utvalg for plan og samfunnsutvikling står plan‐ og bygningsloven med dens intensjoner og bestemmelser. Planleggingen skal være helhetlig, hvor utviklingen av tjenestetilbudet innen skole, helse og omsorg, barnehager og andre områder må sees i sammenheng med arealdisponering, utvikling av infrastruktur, tilrettelegging for næringsutvikling og andre viktige planoppgaver.

Utvalget skal ha fokus på kommunens mål og strategier, og legge til rette for at disse blir realisert. Spesielt gjelder dette innenfor de områdene som ivaretar kommunens rolle som samfunnsutvikler. Dette innebærer blant annet at utvalget har ansvaret for overordnede plan‐ og utviklingsoppgaver etter alle særlover der kommunen er har en slik myndighet.

Kommuneplan og områdeplaner behandles av utvalget, detaljplaner som er utarbeidet av private behandles av utvalget for drift og forvaltning.

Myndighet

Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker innenfor sitt virkeområde som de selv ikke har myndighet til å avgjøre. Unntatt fra innstillingsretten er saker med konsekvenser ut over vedtatt budsjett. Her ligger innstillingsretten hos formannskapet.

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innenfor sitt virkeområde som er av prinsipiell karakter innenfor alle tjenesteområder med mindre kommunestyret selv skal avgjøre saken. Utvalget behandler klager på enkeltvedtak som utvalget selv har fattet. Dersom en klage gjelder vedtak fattet både av utvalg for drift og forvaltning og utvalget for plan og samfunnsutvikling behandles klagen av utvalget for plan og samfunnsutvikling.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post