A/A

Innkalling og referat fra Arbeidsutvalget/Partssammensatt utvalg

Møte 24. mai

Innkalling og protokoll

Saker: 

 • Vedtekter for kommunale barnehaget i Lindesnes kommune
 • Retningslinjer for tilskudd til private barnehager
 • Frivillighetspolitikk i nye Lindesnes
 • Veiledende tildelingskriteriter, helse- og omsorgstjenester
 • Godkjenning av valglister til kommunestyrevalget 2019
 • Regnskap per. 30.04.19

Møte 23. april
Innkalling og protokoll

Kl.12.00-13.30 blir det informasjon og diskusjon med AKT om rutetilbudet i den nye kommunen

Saker:

 • Organisering av havneanlegg i nye Lindesnes kommune
 • VTA (Varig tilrettelagt arbeid) bedrifter i nye Lindesnes kommune
 • Videreføring av samarbeid med Åseral om Barnevern Sør og Kompetansesenter Sør
 • Interkommunale samarbeid og eierskap - Eierskapsmelding del 1
 • Eventuelt

Møte 15. mars
Innkalling og referat

Saker:

 • Godkjenning av møteprotokoll
 • Pensjon, amortisering og og valg av utjevningsordning AFP
 • Eventuelt

Møte 1. mars
Innkalling
Årsregnskap og årsmelding 2018 for nye Lindesnes 

PSU skal behandle to politiske saker: Legevaktordning og Årsregnskap og årsmelding 2018 for Nye Lindesnes (saken ettersendes). AU fortsetter møtet dersom det er temaer til behandling/diskusjon.


 


Møte 15. februar
Innkalling

PSU skal behandle de to politiske sakene om skolebytte og interkommunale samarbeid.
Deretter møtes AU.

Orientering om Regionplan Agder 2030.

Saker:
- Godkjenning av protokoll
- Referatsaker om valg 2019, tilrettelegging for valgdeltakelse
-  Skolebytte i nye Lindesnes
- Interkommunale samrbeid og eierskap - pulje 2
Eventuelt


Møte 16. november 

Innkalling og referat

Diverse informasjon fra prosjektet nye Lindesnes
Partssammensatt utvalg møtes for skyggebudsjett, heltid og interkommunale samarbeid og eierskap

Saker: 

 • Godkjenning av møteprotokoll 
 • Skyggebudsjett nye Lindesnes 2019-2022
 • Heltid i Lindesnes kommune
 • Skolebytte i nye Lindesnes
 • Interkommunale samarbeid og eierskap, pulje 1
 • Forskrifter på selvkostområdet
 • Eventuelt

Møte 2. november 2018

Innkalling og protokoll

Orienteringer og tema: 

 • Ny informasjonsavis
 • Interkommunale samarbeid og selskaper
 • Kultur

Møte 12. oktober

Innkalling
Protokoll

Diverse orienteringer fra prosjektleder.

Saker:

 • Godkjenning av protokoll
 • Plan for lærlingeordningen i nye Lindesnes kommune

Møte 21. september

Innkalling

Det er ingen saker til formell politisk behandling.

Agenda:

 • Korte orienteringer/oppdateringer om delprosjektene næringsutvikling, eierskap og administrativ organisering 
 • Status politisk organisering og delegering
 • Workshop politisk organisering, delegering, møtestruktur, vilkår, BU

Møte 7. september

Innkalling og protokoll

Det foreligger ingen saker til politisk behandling.

Muntlig orientering om arbeidet i delprosjekter/ grunnlag for diskusjon i AU:

 • Kommuneplanen v/Joakim Damkås, Anne Lans Syvertsen og Jonny Grundeland
 • Næringsutvikling, Administrativ- og Politisk organisering v/Kyrre Jordbakke

Møte 6. juni 2018

Innkalling
Protokoll

Saker:

 • Goidkjenning av protokoll
 • Protokoll NL-AU 20.04.2018 (utkast)
 • Økonomi nye Lindesnes
 • Kommunevåpen nye Lindesnes
 • Reglement for møtegodtgjørelse
 • Regiontilknytning nye Lindesnes
 • Tour des fjords 2020 - aktuelle forberedelser

Møte 20. april 2018
Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 23.03.2018
 • Arbeid organisering prosjekt interkommunale selskaper og eierskap
 • Arbeid organisering prosjekt Næringsutvikling i nye Lindesnes
 • Eventuelt

Møte 23. mars 2018

Referat
Innkalling

Saker:

 • Godkjenning av protokoll
 • Nye Lindesnes - Arbeidsutvalget - møte 9.3 - referat (utkast)
 • Forlengelse av viljeserklæringen i Agder Energi AS
 • Godkjenning årsmelding og regnskap nye Lindesnes 2017
 • Budsjett nye Lindesnes 2018

Møte 9. mars 2018

Referat
Innkalling

Vedlegg

Saker: 

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 09.02.2018
 • Politisk saksbehandling i fellesnemnda
 • Framtidens helse- og omsorgstjenester i nye Lindesnes - behov for nybygg
 • Organisering av delprosjekt for interkommunale samarbeid og eierskap
 • Eventuelt

Møte 9. februar 2018

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 08.12.2017
 • Boplikt-status nye Lindesnes
 • Eventuelt

Møte 8. desember 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 3.11.17
 • Etablering av arbeidsgruppe kommuneøkonomi
 • Delegasjon fra kommunestyrene til Fellesnemnda – Drøfting
 • Eventuelt

Møte 3. november 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker: 

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 19.10.17
 • Delprosjekt 3: Lokal identitet og kommunale symboler
 •  Infrastrukturmidler – nye Lindesnes
 • Eventuelt

Møte 19. oktober 2017

Referat
Innkalling

Saker: 

 • Referatsaker
 •  Referat fra møte i arbeidsutvalget 6.10.17
 • Nye Lindesnes – Styringsdokumenter 
 • Valg av prosjektgruppe delprosjekt 1: Politisk organisering 
 • Valg av styringsgruppe delprosjekt 2: Kommuneplanens samfunnsdel 
 •  Saker til behandling i arbeidsutvalg og fellesnemnd 
 • Eventuelt 

Møte 6. oktober 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 22.9.
 •  Oppfølging saker fra fellesnemnda 6.10
 • Saker til behandling i arbeidsutvalg og fellesnemnd
 •  Eventuelt

Møte 22. september

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 8.9. 
 • Delprosjekt 1: Politisk organisering
 •  Delprosjekt 2: Kommuneplanens samfunnsdel
 • Eventuelt 

 

Møte 8. september 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

 Saker: 

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 25.8.
 • Oppfølging saker fra fellesnemnda 8.9
 • Saker til behandling i arbeidsutvalg og fellesnemnd
 • Eventuelt 

Møte 25. august

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 16.6
 • Søknad om midler: Sammenslåing av kirkelige fellesråd
 • Orientering: Prosjektets framdrift 
 •  Budsjettprosess
 • Møtereglement fellesnemnd Nye Lindesnes
 • Politisk organisering og delegasjon - fellesnemnd
 • Eventuelt 

Møte 16. juni 2017

Referat
Innkalling

Saker:

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 19.5
 • Felles kommunestyremøte 21.6 
 •  Oppfølging av andre saker fra møte i fellesnemnda 16.6.
 •  Eventuelt

Møte 19. mai 2017

Referat
Innkalling

Saker: 

 • Referat fra møte i arbeidsutvalget 31.3 2
 • Barn og unges medvirkning
 • Kick off / studietur
 • Politisk organisering ny kommune
 • Anskaffelse - Informasjonspartner
 • Delegasjon til Fellesnemnd og administrativ organisering 
 • Møtegodtgjørelse 
 •  Investeringer i perioden fra d.d. fram til 1.1.2020 
 •  Ansettelse av rådmann 
 • Eventuelt

 Møte 31. mars 2017

Referat

Saker: 

 • Varamedlemmer til arbeidsutvalget / partssammensatt utvalg 2
 •  Lokalisering 2
 • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post