A/A

Hvordan har unge det i nye Lindesnes?

Ungdata-undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i nye Lindesnes kommune har det godt og trives, men årets rapport viser også enkelte negative trender når det gjelder rus og trivsel, særlig på videregående.

Totalt 1500 elever fra ungdomskolene og videregående skole i nye Lindesnes kommune har våren 2019 deltatt i spørreundersøkelsen Ungdata. Ungdata kartlegger ungdommenes livssituasjon, og elevene svarer på spørsmål om hvordan de har det, hva de driver med på skolen og på fritiden.
Tidligere har de tre kommunene gjort undersøkelsen hver for seg, men i år lages en felles rapport for nye Lindesnes.

- Dette gjør at vi får et sammenligningsgrunnlag før kommunen starter opp. Funnene sier mye om hvordan det er å være ung i nye Lindesnes, og det er nyttig informasjon å ta med seg inn i ny kommune, sier SLT-koordinator i nye Lindesnes, Anette Strandmyr Fidje.

Avdekker behov

Rådmann i nye Lindesnes, Kyrre Jordbakke, viser til den nye kommuneplanen hvor det står at «Vi avdekker barn og unges behov for støtte og hjelp tidlig, og de følges opp.»

- Støtte og hjelp tidlig til de som sliter eller tråkker feil vil være viktig for å få til en god samfunnsutvikling og det vil bety mye for den enkelte det gjelder, sier Jordbakke.

De fleste har det bra

De viktigste funnene fra ungdata er at de fleste ungdommer har det bra.

Undersøkelsen viser en mer hjemmekjær ungdomsgenerasjon som har et godt forhold til foreldre og lærere, og som trives på skolen. Når ungdommene er sosiale er de ofte det gjennom mobil og sosiale medier. Jenter er kanskje ikke overraskende mer sosiale via sosiale medier, og gutter er sosiale via gaming. De er også opptatt av trening, og de aller fleste elever oppgir at de har en nær venn. Det er også en nedgang når det gjelder mobbing i ungdomsskolene.

De aller fleste tror de vil få et lykkelig liv og over halvparten kan tenkte seg å bosette seg i egen kommune når de blir voksne. Vi ser også at mange elever deltar i en fritidsaktivitet, men vi ønsker å legge til rette for at flere skal få denne muligheten.

Men, ikke alle har det bra

Undersøkelsen avdekker samtidig en endring, særlig i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole når det gjelder rus, og at ikke alle har det bra. Depressive symptomer øker, og det er fortsatt flere jenter som rapporterer at de er mye plaget av depressive symptomer, enn gutter.

- Veldig mange har det bra, men de som ikke har det bra er for mange, og det må vi gjøre noe med, er tilbakemeldingen fra barne- og ungdomsrådet i den nye kommunen.

- Vi ser en endring ved at flere ungdommer enn tidligere melder om bruk av hasj og alkohol på videregående skole. Det må samtidig påpekes at tallene her har vært lave i flere år, og at vi ikke ser samme trend på ungdomsskolen, sier Strandmyr Fidje.

Ungdata avdekker også at foreldres utdanning, yrkesdeltakelse og inntekt gir systematiske forskjeller i ungdommenes livskvalitet, helse og adferd.

- Ungdommer som kommer fra familier med opplevd dårlig råd scorer jevnt over dårligere på alle temaer i undersøkelsen med unntak av hasj. Her kan vi ikke se forskjell på ungdom fra lavinntektsfamilier og motsatt, sier Strandmyr Fidje.

Hvordan følges funnene opp?

Ungdata gir kommunen et godt bilde av hvordan dagens unge har det, og er et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens kriminalitets- og rusforebyggende arbeid.

- Sammen med barn og unge, politi, frivillighet, næringsliv og videregående skole, ungdomsskole og Familiens Hus peker vi ut satsingsområder som nye Lindesnes skal arbeide med, sier SLT-koordinatoren.

Psykisk helse og livsmestring skal på agendaen i ungdomsskolene og videregående skole til høsten. Mandal videregående skal bli såkalt VIP-skole, «veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen». Det skal gi økt kompetanse til lærerne, og viser hvordan temaene skal integreres i læreplanen.

Ungdomsskolene og videregående samarbeider om en felles plan for det rusforebyggende arbeidet i skolene. Til høsten blir det foreldremøte hvor rus og Ungdata blir tema, og årlig har videregående «russ, rus og trafikk» dag. Skolene har et godt samarbeid om rusforebygging med politiet, og skolene følger opp enkeltelever med rusproblematikk i kjernegrupper.

Nøkkeltallsrapportene fra Ungdata-undersøkelsen 2019 kan du lese her:

FAKTA:

• Trives på skolen, 92 % på ungdomsskolen og 92 % på videregående
• Fornøyd med foreldrene, 84 % på ungdomskolen og 82 % videregående
• Fornøyd med lokalmiljøet, 70 % på ungdomsskolen og 62 % på videregående
• En fortrolig venn, 93% på ungdomsskolen og 89 % på videregående
• Tror de vil leve et lykkelig liv, 70 % på ungdomsskolen og 69 % på videregående
• Deltakelse i fritidsaktiviteter,69 % på ungdomsskolen og 44 % på videregående
• Mer enn to timer skjermtid utenom skoletid pr dag, 83 % på ungdomsskolen og 87 % på videregående
Hvilke utfordringer vi skal arbeide videre med:
• Andelen som er mye plaget av ensomhet, 23 % på ungdomsskolen og 29 % på videregående
• Andelen som er mye plaget av depressive symptomer, 17 % på ungdomsskolen og 24 % på videregående
• Har prøvd hasj det siste året, 2 % på ungdomsskolen og 14 % på videregående
• Andelen som har vært tydelig beruset det siste året, 11 % på ungdomsskolen og 63 % på videregående
• Andelen som aldri har deltatt i fritidsaktiviteter, 9 % på ungdomsskolen og 11 % på videregående

Spørsmål?

Ta kontakt med SLT-koordinator Anette Strandmyr Fidje dersom du har spørsmål om Ungdata.

Send epost

Ring

Vi vil også råde både foreldre og elever til å ta kontakt med helsesykepleier ved sin skole dersom det er bekymringer knyttet til rus, psykisk helse og ensomhet.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post