A/A

Flere avdelingsledere innplassert

1. april informerte vi om at en rekke avdelingsledere var innplassert i ny organisasjon. Siden da har flere avdelingslederstillinger vært i prosess, og nå er ytterligere åtte avdelingsledere innplassert i den nye organisasjonen.

Velferd:

Enhet forvaltning og utvikling
Avdelingsleder Utvikling og støttetjenester: Geir Henriksen

Enhet institusjon/sykehjem
Avdelingsleder avdeling 6 (Mandal): Elin Danielsen
Avdelingsleder Kjøkken og vaskeri: Wenche Asp

Enhet hjemmebaserte tjenester
Avdelingsleder Sentrum 5: Cecilie Blørstad Ro
Avdelingsleder Nattpatruljen 8: Linn Løver

Enhet rehabilitering
Avdelingsleder Helsefremming, forebygging og rehabilitering: Anne Simonsen

Samfunnsutvikling

Enhet teknisk drift:
Avdelingsleder bygg: Geir Aamdal

Stab/støtte/utvikling:

Organisasjon og personal:
Avdelingsleder lønn og personal:  Kristin Lauvdal (konstituert)

Oversikt over avdelingsledere som til nå er innplassert i ny organisasjon kan du se i denne presentasjonen.

For noen stillinger vil det ta lenger tid å få avdelingsleder på plass. Flere stillinger er derfor fremdeles i prosess.

 

Vedtak i fellesnemnda

Fredag 5. april gjorde fellesnemnda for nye Lindesnes en rekke vedtak. Blant annet retningslinjer for tildeling av skoleskyss og organiseringen av barne- og ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i den nye kommunen.

Du kan også se hele eller deler av møtet på vår kommune-TV her.

 

Her er en oppsummering av de viktigste sakene. Trykk på tema under for å lese mer:

Videreutvikling av møteplasser i ny kommune

Organisering av skoler og barnehager

Barne- og Ungdomsrådet ba om livsmestring som obligatorisk fag

Organisering av Barne- og Ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 

Retningslinjer for tildeling av skoleskyss

Valg 2019

Rehabilitering av Rådhuset 

Rehabilitering av Rådhuset

Fellesnemnda har vedtatt å rehabilitere Mandal rådhus.


Fellesnemnda har vedtatt at Rådhuset i Mandal skal være rådhuset i nye Lindesnes kommune. Allerede i intensjonsavtalen ble det slått fast at rådhuset og administrativ ledelse plasseres i Mandal. Plassering av øvrige administrative funksjoner skulle utredes, og hva som plasseres på de ulike rådhusene kan du lese i denne artikkelen.

Ansattes arbeidsforhold på rådhuset er i dag ikke akseptable, og rehabilitering av bygget er nødvendig for at arbeidsforholdene skal tilfredsstille arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften. Driften av bygget er både kostbar og lite effektiv.

Blant annet er ventilasjonsanlegget ute av drift, vinduene er gamle, punkterte og utette, det er ikke universelt utformet og det er lytt mellom veggene, noe som gjør konfidensielle samtaler vanskelig.

SAKEN BLE BEHANDLET I FELLESNEMNDA 5. APRIL. OPPTAK FRA MØTET KAN DU SE HER.

Mye allerede vedtatt i Mandal


En rekke utbedringer er allerede vedtatt av bystyret i Mandal: universell utforming av inngangspartiet, ny heis, utbedring av toaletter, nytt ventilasjonssystem og nye vinduer.


Rehabiliteringen av rådhuset innebærer ny romplan og renovering av 1. og 2. etasje, innredning av loftsetasjen som i dag står ubrukt, og påbygging av kantine- og møteromsdel mellom Borggården og bystyresalen som vil binde anlegget sammen på en god måte.

Rehabiliteringen skal føre til at bygget blir universelt utformet og dermed tilgjengelig for alle. Det blir mer kontorplass, større møteromskapasitet, en kantine som tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, gode arbeidsforhold og vi får et bygg som er tilrettelagt for effektiv og energivennlig drift.

Arkitektoniske kvaliteter

De arkitektoniseke kvalitetene som ligger i rådhuset, Skrivergården, bystyresalen og Borggården som et helhetlig anlegg har det vært viktig å ivareta i prosessen. 

Rådhuset i Mandal ble prosjektert i nært samarbeid med Riksantikvaren. Den fredede Skrivergården, vis a vis rådhuset, er bygget av den skotske arkitekten George Johnston, og rådhuset har samme takform og taktekking som den fredede bygningen. Ved å bygge på en kantine og møteromsdel mellom Borggården og bystyresalen, vil anlegget bindes sammen på en måte som gjør at de arkitektoniske kvalitetene og den lokale historien blir godt ivaretatt. Borggården skal fortsatt være åpen mot Skriverhaven, som i dag. 

Den gamle Skrivergården er fredet, og anlegget som helhet har en betydelig verdi for innbyggerne i den nye kommunen som den nye kommunen må ta vare på.

Flere avdelingsledere innplassert i ny organisasjon

Flere avdelingsledere er nå innplassert i den nye organisasjonen.

Arbeidet med å innplassere avdelingsledere i ny organisasjon er omfattende, og for noen stillinger vil det ta lenger tid å få avdelingsleder på plass.

I det mørke feltet under finner du en presentasjon som gir oversikt over hvilke avdelingsledere som nå er innplassert, hvilke som er i prosess, og hvilke stillinger som må lyses ut.

For noen avdelinger vil det være små endringer i ny kommune. Der dette er tilfelle, videreføres avdelingen noenlunde uendret med samme leder i ny kommune. I de tilfeller hvor avdelingene/stillingene er «nye eller vesentlig endret», gjennomføres en innplasseringsprosess blant aktuelle kandidater i kapittel 3.

Der hvor det ikke er aktuelle avdelingsledere internt i kapittel 3, vil stillingene bli lyst ut internt, eventuelt eksternt om nødvendig. For disse stillingene vil det ta noe lenger tid å få avdelingsleder på plass.

Avdelingslederne begynner nå arbeidet med å forme sine avdelinger, parallelt som de fortsetter i dagens stillinger frem til en overgang til ny organisering er aktuelt.

Oppvekst

Innen tjenesteområde oppvekst er det kun avdelingslederstillinger i enheten 0-24 som har vært i prosess. 5 avdelingsledere er innplassert, 1 stilling utlyses eksternt. Skoler og barnehager er holdt utenfor, og her fortsetter i hovedsak dagens ledere i ny kommune. Ledere her er ikke med i denne presentasjonen.

Samfunnsutvikling

Innen tjenesteområde samfunnsutvikling er det totalt 15 avdelingsledere som skal innplasseres i ny organisasjon. 11 avdelingsledere er innplassert, 4 stillinger utlyses internt.

Velferd 

Innen tjenesteområde velferd er 17 avdelingsledere innplassert. Øvrige stillinger er i prosess.

Rådmannens stab

I rådmannens stab er det innplassert i tre avdelingslederstillinger. Det er avdelingsleder for økonomi, regnskap og dokumentsenter.

HER KAN DU LESE MER OM ENHETSLEDERNE SOM ER INNPLASSERT I DEN NYE ORGANISASJONEN.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post