A/A

Eiendomsskatt og befaring av eiendommer i nye Lindesnes

Det er det nye kommunestyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt, skattesats og hvilke eiendommer som eventuelt skal beskattes i nye Lindesnes kommune. Dette avgjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020. Budsjettet behandles før jul i 2019.

Vi går nå i gang med arbeidet som skal gi alle eiendommer likt takstgrunnlag, slik at dette er klart dersom eiendomsskatt blir vedtatt. Første ledd i arbeidet er å befare eiendommer i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Dette skjer i perioden juni-oktober 2019.

Informasjon om eiendomsskatt

Vi har samlet all informasjon om eiendomsskatt, befaring og arbeidet vi nå går i gang med i en informasjonsbrosjyre som nå blir sendt ut til alle som eier eiendom i Lindesnes, Mandal og Marnardal. De som har digital postkasse vil motta brosjyren digitalt, andre vil motta papirutgave i posten. Den er også tilgjengelig på kommunenes tjenestetorv/servicekontor.

Du kan lese brosjyren her:

Skal gjøre eiendomsskatten lik

Eiendomsskatten er i dag ulik i de tre kommunene. Det er foreløpig usikkert når vi kan få en eventuell eiendomsskatt lik. Grunnen er at lovverket om eiendomsskatt i sammenslåtte kommuner ikke er ferdigbehandlet. Vi legger likevel til rette for at skatten skal bli lik så fort som mulig, og går derfor i gang med arbeidet som skal gi alle eiendommer likt grunnlag for ny takst.

Befaring av eiendommer

Første ledd i dette arbeidet er å befare eiendommer som ikke har boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av skatteetaten. De fleste boliger har boligverdi fastsatt av skatteetaten, og vil derfor ikke bli befart. Øvrige boligeiendommer, herunder boliger på landbrukseiendommer, samt alle fritids- og næringseiendommer vil bli befart i løpet av 2019. Sakkyndig nemnd vil fastsette taksten våren 2020.

Befaringen vil foregå i perioden juni til oktober 2019.

Skatteetatens boligverdi og kommunal taksering

De fleste boligeiendommer har boligverdi fastsatt av Skatteetaten. Disse vil ikke bli befart eller vurdert av kommunens sakkyndige nemnd. Fastsatt boligverdi finner du i skattemeldingen din («selvangivelsen»).

Du kan lese mer om eiendomsskatt, boligverdi og formuesverdi på Skatteetatens hjemmesider ved å trykke HER.

Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten skal befares og takseres av kommunen. Det samme gjelder fritidseiendommer, boliger på landbrukseiendommer og næringseiendommer. Befaringen av disse eiendommene starter nå i juni.

Hvorfor befarer vi eiendommer?

Vi befarer eiendommer fordi vi er opptatt av at taksten skal bli så riktig som mulig, og at alle skal bli vurdert på likt grunnlag. Lindesnes, Mandal og Marnardal har i dag ulike varianter av eiendomsskatt. Fra 2020 vurderes alle eiendommene som takseres av kommunen etter de samme takseringsreglene. Dette sikrer likebehandling. Det innebærer også at alle tidligere takster nullstilles når de nye takstene vedtas.

Slik kommer vi frem til den kommunale taksten

Taksten settes til den verdien eiendommen ville hatt ved salg på det frie markedet. Dette er i henhold til eiendomsskatteloven.

Eiendommens verdi

Eiendomsskattelovens § 8 A-2. Verdet: (1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.

Slik takserer vi 

Når eiendommene i nye Lindesnes blir taksert jobber vi etter en anerkjent metode som er benyttet av de fleste kommuner med eiendomsskatt. Takst (verdi på eiendommen) framlegges for sakkyndig nemnd basert på disse opplysningene:

Eiendomsskatt rubrikker

 Det er sakkyndig nemnd som vedtar de endelige takstene (verdiene) på eiendommene.

Eiendomsregisteret Matrikkelen

Jo bedre kvaliteten på opplysningene om bygg og eiendom i Matrikkelen er, jo riktigere blir det beregnede forslaget til takst. Skatteetaten benytter blant annet primærrom (P-rom) innrapportert av eier. I takseringsarbeidet av eiendommer som ikke mottar boligverdi fra Skatteetaten, registreres bruksareal (BRA). Dette er enkelt forklart alt areal innenfor yttervegg, etasje for etasje.

  Eiendomsskatt hus 

Hovedetasje (H)

Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9 m må minst være 1,9 m.

Loft (L)

Et rom over øverste hovedetasje som ikke oppfyller kravene til hovedetasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6 m utenfor høyde på minst 1,9 m.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer, kontrollere eller endre opplysningene om eiendommen din, kan du henvende deg til kommunen:
Mer informasjon om Norges eiendomsregister - matrikkelen 

 Befaring av bolig-, fritid- og landbrukseiendommer

Boliger som ikke  har boligverdi fra Skatteetaten, fritidsboliger og boliger på landbrukseiendommer skal befares utvendig. De som befarer vil sjekke fakta som er registrert i matrikkelen, eventuelt måle utendørs og registrere manglende opplysninger. I tillegg vil de ta bilder av bygg og dokumentere forhold som påvirker verdifastsettelsen.

Til stede under befaringen? 

Du som eier trenger ikke være til stede under befaringen.

Hvis du likevel ønsker å være til stede eller om det er konkrete forhold du ønsker at skal vurderes, må du melde fra om dette innen 15. juni 2019
E-post
Telefon 941 49 827

Vi tar da kontakt med deg i forbindelse med befaringen.

Befaringen vil i hovedsak foregå i perioden juni til oktober 2019.

Befaring av næringseiendommer

Næringseiendommer er en sammensatt type eiendommer, som i de fleste tilfeller krever innvendig befaring for å finne riktig arealbruk og tilstand på bygg. For å fastsette verdi på næringseiendommer bruker vi fakta om eiendommen, kvadratmeterpriser på ulike typer areal, kombinert med vurderinger på og omkring eiendommen. For enkelte næringseiendommer kan det være hensiktsmessig å bruke andre verdsettelsesprinsipper.

På de fleste næringseiendommer er eier eller eierrepresentant til stede på dagtid når befaringen foregår. Våre medarbeidere tar kontakt når eiendommen skal befares.

Hvis det er spesielle forhold vi bør kjenne til på forhånd, eller du ønsker å gjøre en konkret avtale, gi oss beskjed på:
E-post: 
Telefon: 941 49 827
Innen 15. juni 2019

Generell promillesats

Den generelle promillesatsen, bl.a. for næringseiendommer, skal være mellom 1 og 7 promille. For bolig- og fritidseiendommer gjelder egne regler, der promillesatsen skal være mellom 1 og 5.

Retningslinjer for taksering

Kommunestyret i nye Lindesnes kommune vil velge sakkyndig nemnd og klagenemnd. Det er sakkyndig nemnd som får ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Som et hjelpemiddel til befaringen og den påfølgende takseringen, vil det bli utarbeidet egne takseringsregler. Dokumentet blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside når det blir endelig vedtatt.

Tidsplan

Befaring Juni – oktober 2019
Offentlig ettersyn Innen 1. mars 2020

Dersom det blir eiendomsskatt fra 2020 vil takst og utregnet eiendomsskatt bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2020. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Kontaktinformasjon

Epost:
Telefon: 941 49 827

Du kan nå oss på telefon kl. 09:00-11:00 og 12:00-15:00 i perioden 3.-7. juni og 10.-14. juni (2 uker etter utsending av brosjyren).
Ved opptattsignal kan du legge igjen beskjed, og vi ringer deg opp.

VIKTIG

Merk alle skriftlige henvendelser med:
Eiendomsskatt
Navn
Telefon – hvor vi kan treffe deg på dagtid
Gårds- og bruksnummer og eventuell veiadresse

Oversikt over ofte stilte spørsmål og svar om eiendomsskatt og befaring av eiendommer finner du her 

Brosjyre til alle husstander i nye Lindesnes

I disse dager får samtlige husstander i Lindesnes, Mandal og Marnardal informasjonsbrosjyre fra nye Lindesnes kommune i postkassen.

Lindesnes 2020 er en informasjonsbrosjyre om nye Lindesnes kommune, og fellesnemnda har en intensjon om å gi ut en brosjyre to ganger årlig frem til sammenslåingen. 

Nær 11.000 brosjyrer distribueres i disse dager til alle husstander i den nye storkommunen. 

Skulle du mot formodning ikke få den i postkassen kan du ta kontakt med oss på e-post:  eller på telefon 913 83 773, så sender vi deg gledelig et eksemplar. Brosjyrer vil også være tilgjengelige på rådhusene i de tre kommunene fra og med onsdag 29. mai.

Les brosjyrene her

Brosjyren for våren 2019 er den tredje i rekken. Du kan lese den og tidligere utgaver ved å trykke på bildene under:

Forsidebilde brosjyre vren 2019

3. utgave, våren 2019

Forsidebilde Lindesnes 2020 2 utgave

2. utgave, vinteren 2018

Forsidebilde Lindesnes 2020 1 utgave

 1. utgave, våren 2018

 

 

Fellesnemnda 10. mai

Fredag 10. mai hadde fellesnemnda møte. På sakskartet sto blant annet kommuneplanens samfunnsdel, fire- eller fem dages skoleuke og organisering av havneanlegg i nye Lindesnes.

Gikk du glipp av møtet? Fortvil ikke. Møtet ble filmet og kan ses på kommune-TV HER.

Saksliste og møteinnkalling finner du HER.

Les kommuneplanen og gi innspill

Hvordan skal vi få nye Lindesnes kommune til å være både et godt sted å bo, vokse opp, og bli eldre i? Hvordan skal vi utvikle kommunen de neste 12 årene, og hva skal vi satse på? Det er dette kommuneplanen handler om, og nå er den lagt ut til høring slik at du kan si din mening og gi oss innspill. 

Har du innspill til kommuneplanen? Send dem inn her.

Høringsfrist er 10. september 2019

Hva skjer med innspillene?

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli behandlet og vedtatt av nytt kommunestyre på nyåret i 2020. Alle innspillene vi får inn vil bli vurdert og følge med videre til politisk behandling slik at beslutningstakerne er godt informert om de innspillene som kommer inn. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill vil bli offentliggjort. 

Tre satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032 som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraftig og innovativ
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

Hva er en kommuneplan? 

Kommuneplanen gjelder 12 år fram i tid og setter overordnede mål og strategier for hvordan kommunen skal utvikles - både som organisasjon og samfunn. Planen bygger på kunnskap og erfaringer fra Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner.

Medvirkning: 

Nye Lindesnes har allerede hatt en omfattende medvirkningsprosess hvor mange innbyggere i ulike aldersgrupper har fått sagt sin mening. 

Les mer om medvirkningen her 

Hvem har laget kommuneplanen?

Kommuneplanen er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe i tett samarbeid med en politisk styringsgruppe. 

Mer om den administrative arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen kan du lese HER.

Hva er planen bygget på?

Kommuneplanen er basert på planprogrammet. Planprogrammet kan du lese her.

Bilde planprogram

 

Innhenting av fødselsnummer til nytt journalsystem

Nye Lindesnes kommune skal ta i bruk nytt pasientjournalsystem i helse- og omsorgstjenestene. Systemet bruker fødselsnummer for å sikre at kommunikasjon og meldingsutveksling med tjenestemottakere og pårørende er sikker.

Dersom fødselsnummeret til tjenestemottakere og pårørende ikke er registrert i pasientjournalsystemet fra før, hentes det automatisk ut fra Folkeregisteret. Du som tjenestemottaker eller pårørende trenger ikke å foreta deg noe.

Personnummeret trengs for å styrke personvernet og sikre at pasientinformasjon blir gitt til riktig mottaker/pårørende. For den enkelte innebærer dette trygghet for at personopplysninger blir lagret og distribuert i et sikkert og lukket system, samtidig som pårørende kan være trygge på at de får informasjonen de trenger om sine nærmeste.

I ny kommune vil pasientinformasjon først og fremst sendes digitalt til innbyggernes digitale postkasse. I de tilfeller hvor mottaker ikke har dette, eller ikke åpner den digitale posten, vil systemet automatisk sende brev i posten.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post