A/A

Innkalling og referat fra Fellesnemnda

Møte 7. desember 2018

Innkalling og referat

Orienteringer:

 • Framdriften i prosjektet v/Kyrre Jordbakke
 • Ny E39 v/Nye Veier
 • Status i arbeidet med kommuneplanen v/Joakim Damkås
 • Delprosjekt kultur v/Alfred Solgård
 • Nye nettsider og app v/Malin H Jørgensenaker:

Saker:

 • Godkjenning av protokoll
 • Referatsaker
 • Ny møteplan nye LIndesnes vår 2019
 • Supplert medlemsliste fellesnemnda
 • Supplert medlemsliste arbeidsutvalget
 • Forskrifter på selvkostområdet
 • Heltid i nye Lindesnes kommune
 • Skyggebudsjett nye Lindesnes 2019-2022
 • Interkommunale samarbeid og eierskap - pulje 1
 • Forespørsel om delegasjon - høring av kommuneplanutkast

 

Møte 2. november 2018

Innkalling og protokoll

Saker:

 • Godkjenning av møteprotokoll 12.10.18
 • Plan for lærlingeordningen i Lindesnes kommune 2020-2022

Orienteringer:

 • Kirkelig fellesnemnd ved Steinar Olav Moen
 • Delprosjekt Flyktning og integrering ved Heidi Henanger Haven
 • Næringsutvikling ved Kyrre Jordbakke

Møte 12. oktober 2018

Innkalling:
Protokoll

Saker:

 • Godkjenning av møteprotokoll 07.09.18
 • Referatsaker
 • Møteplan nye Lindesnes første halvår 2019
 • Politisk organisering - sluttrapport arbeidsgrupper
 • Nytt kommunevåpen - nye Lindesnes

Møte 7. september 2018

Protokoll
Innkalling

Saker: 

 • Godkjenning av protokoll
 • Reglement for møtegodtgjørelse
 • Fastsetting av valgdag 2019
 • Valg av valgstyre til kommunestyrevalget i 2019
 • Kommunestyrevalget 2019 - Fullmakt, stemmestyrer, forhåndsstemming m.m

Økonomirapport med kommentarer vil bli ettersendt 3.september sammen med Styringsdokument for delprosjekt Interkommunale selskaper og eierskap.

Muntlige orienteringer:

 • Statusrapportering for prosjektet v/Kyrre Jordbakke
 • Orientering fra delprosjekter: NAV v/Sissel Wiig, Helse og omsorg v/Heidi Henanger Haven og kommuneplan v/Joakim Damkås.

Møte 15. juni 2018

Protokoll
Innkalling

Saker:

 • Godkjenning av protokoll
 • Godkjenning av protokoll fra Ikavas representantskapsmøte 16.03.18
 • Økonomi nye Lindesnes
 • Politisk hovedstruktur
 • Politisk saksbehandling i fellesnemnda
 • Tour des Fjords 2020 - aktuelle forberedelser
 • Regiontilknytning nye Lindesnes
 • Kommunevåpen nye Lindesnes
 • Etablering av villakssenter - drøfting

Møte 9. mai 2018

Protokoll
Økonomianalyse
Digitaliseringsstrategi
Innkalling

Saker:

 • Godkjenning av protokoll 
 • Rapport kommuneøkonomi
 • Framtidens helse- og omsorgstjenester i nye Lindesnes - behov for nybygg
 • Arbeid organisering prosjekt Interkommunale selskaper og eierskap
 • Høring nye oppgaver for fylkeskommunen

Møte 6. april 2018

Protokoll
Innkalling
Vedlegg 1: Regnskap
Vedlegg 2: Forslag til budsjett 2018

Saker:

 • Forlengelse av viljeserklæringen i Agder Energi AS
 • Godkjenning årsmelding og regnskap nye Lindesnes 2017
 • Budsjett nye Lindesnes 2018

Møte 9. mars 2018

Referat
Innkalling
Vedlegg
Presentasjoner Politisk organisering

Saker: 

 • Referatsaker
 • Referat fra møte i fellesnemnda 09.02.2018
 • Rapport fra "Politisk organisering" - Forslag til politisk hovedstruktur
 • Boplikt-status nye Lindesnes
 • Orientering: Organisering av prosjektet nye Lindesnes - justering
 • Orientering: Milepælsplan og framdrift i prosjektet
 • Workshop: Næringsutvikling i nye Lindesnes - utredning/prosjekt

Møte 9. februar 2018

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Referatsaker
 • Referat fra møte i fellesnemnda 08.12.2017
 • Orientering: Helse- og omsorgstjenestene i nye Lindesnes kommune
 • Orientering: Delprosjekt 1 - Politisk organisering
 • Planprogram for kommuneplan 2020-2032
 • Kommunikasjonsstrategi nye Lindesnes 2018-2020
 • Overføring/opptak av møter i fellesnemnda, AU, mv
 • Etablering av arbeidsgruppe kommuneøkonomi
 • Administrativ prosjektledelse
 • Foreløpig orientering: Regnskap 2017/budsjett 2018

Møte 8. desember 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Referat fra møte i Fellesnemnda 3.11.17
 • Referat fra møte i Fellesnemnda 17.11.17
 • Delprosjekt 1 – Politisk organisering – budsjett
 • Søknad om deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse
 • Barn og unges medvirkning i nye Lindesnes
 • Delprosjekt 3 – Lokal identitet og kommunale symboler
 • Infrastrukturmidler – nye Lindesnes
 • Orientering kommunenes budsjetter

Møte 17. november 2017

Referat
Innkalling

Saker:

 • Ansettelse av ny prosjektleder og rådmann for nye Lindesnes

Møte 6. oktober 2017

Referat
Innkalling

Saker:

 • Delprosjekt 1: Politisk organisering
 • Delprosjekt 2: Kommuneplanens samfunnsdel
 • Saker til høring fra driftsstyret/bystyret i Mandal

Møte 8. september 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 •  Informasjon fra prosjektleder – status
 • Ansettelse av prosjektleder/rådmann i Nye Lindesnes
 • Søknad om midler: Sammenslåing av kirkelige fellesråd
 • Budsjettprosess
 • Møtereglement fellesnemnd Nye Lindesnes
 • Politisk organisering og delegasjon - fellesnemnd
 • Delprosjekt 1: Politisk organisering
 • Delprosjekt 2: Kommuneplanens samfunnsdel
 • Orientering – Behovsanalyse: Bygg helse- og omsorg
 • Reglement møtegodtgjørelse Nye Lindesnes
 • Eiendomsskatt i nye lindesnes
 • Eventuelt

Møte 16. juni 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Saker:

 • Informasjon fra prosjektleder – status
 • Ansettelse av rådmann - mulige rettskrav
 • Ansettelse av rådmann - prosedyre
 • Politisk organisering ny kommune
 • Møtegodtgjørelse - Prinsipper
 • Informasjonsmedarbeider
 • Drøftingssak: Politisk organisering og delegasjon - Fellesnemnd
 • Drøftingssak: Møtereglement Fellesnemnd Nye Lindesnes
 • Føring av regnskap for Nye Lindesnes
 • Eventuelt

Møte 19. mai 2017

Referat
Innkalling

Saker:

 • Politisk organisering ny kommune
 • Anskaffelse - Informasjonspartner
 • Delegasjon til Fellesnemnd og administrativ organisering
 • Møtegodtgjørelse
 • Eiendomsskatt
 • Investeringer i perioden fra d.d. fram til 1.1.2020
 • Evt. kontorfellesskap – Prosjektadministrasjonen til Nye Lindesne
 • Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak
 • Drøftingsmøte Nye Lyngdal og Nye Lindesnes - Fellesnemnd
 • Eventuelt

Møte 7. april 2017

Referat
Innkalling
Vedlegg

Se vedleggene til innkallingen her

Saker:

 • Varamedlemmer i arbeidsutvalget/partssammensatt utvalg
 • Kontorsted
 • Prosjektet Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet
 • Felles kommunestyremøte
 • Ansettelse av prosjektleder     

Møte 22. mars 2017

Referat
Innkalling

Saker:

 • Konstituering
 • Opprettelse av arbeidsutvalg og valg av utvalgsmedlemmer
 • Opprettelse av partssammensatt utvalg og valg av utvalgsmedlemmer
 • Info om rådmennenes rolle/oppgaver og arbeidet i kommunene
 • Informasjonsbehov og informasjonskanaler
 • Møteplan våren 2017
 • Prosedyre og framdriftsplan for ansettelse av prosjektleder
 • Eventuelt 
 • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post