A/A

Prosjektet nye Lindesnes

Lindesnes, Mandal og Marnardal slår seg sammen 1. januar 2020. Flere titalls ansatte i de tre kommunene jobber nå med å bygge den nye kommunen. 

Arbeidet med å slå sammen de tre kommunene er organisert i et prosjekt som har fått navnet nye Lindesnes. Prosjektet ledes av prosjektleder Kyrre Jordbakke, som startet i stillingen 1. mars 2018. Han har fast arbeidssted i 2. etasje på rådhuset i Mandal, sammen med resten av de ansatte som jobber fullt i prosjektet.

Slik er prosjektet organisert:

Organisasjonskart 21.06.18Prosjektet har fire prosjektstyrer for tjenesteområdene Helse/omsorg, Oppvekst, Teknisk/kultur og Administrasjon. Disse har flere delprosjekt og arbeidsgrupper under seg. Delprosjektene og arbeidsgruppene som hører inn under de respektive tjenesteområdene, koordineres i prosjektstyrene. Hvert prosjektstyre består av en koordinator, tre til seks styremedlemmer og to tillitsvalgte. Prosjektstyrekoordinatorene sørger for nødvendig sammenheng mellom delprosjekter og arbeidsgrupper, og rapporterer til prosjektleder, blant annet gjennom regelmessige møter.

Prosjektene digitalisering, Næringsutvikling, Interkommunale samarbeid/selskaper og Administrativ organisering er visualisert som ellipser plassert på siden av prosjektstyrene og knyttet til prosjektleder. Dette skyldes at prosjektene er tverrgående og/eller innebærer politisk deltagelse.

Prosjektet har også to politisk styrte prosjekter "Politisk organisering" og "Omdømme/symboler" 

De tillitsvalgte deltar i delprosjekter og arbeidsgrupper etter behov. Tillitsvalgte og hovedverneombud er også representert i partssammensatt utvalg og i ID-utvalget (Informasjons- og Drøftingsutvalg).

Rådmennene i Lindesnes, Mandal og Marnardal utgjør rådmannsutvalget. De er prosjektleders viktigste støttespillere og rådgivere i prosessen, og har jevnlige møter ned prosjektleder.  

Litt om den nye kommunen

Den nye kommunen som skal hete Lindesnes er en realitet fra 1. januar 2020. Kommunen vil få rundt 23.000 innbyggere og vil ha rundt 2000 ansatte. Det er bestemt at rådhuset i Mandal skal være rådhuset i den nye kommunen, men at det fremdeles skal være kompetansearbeidsplasser på alle dagens rådhus.

Det skal legges til rette for videreutvikling av kommunenes viktigste sentra med tanke på etablering av attraktive bo- og oppvekstmiljøer. Hele kommunen skal tas i bruk, og det skal legges til rette for spredt boligbygging. 

Innbyggerne, særlig barn og unge, skal i størst mulig grad ha et tilbud i nærheten av eget bosted, og skolestrukturen skal ikke endres. Det skal satses på videreutvikling av infrastruktur i hele kommunen.

Politikerne velges høsten 2019

Det er vedtatt at den politiske styringsmodellen for nye Lindesnes skal være i henhold til formannskapsmodellen, med lovpålagte utvalg. Det nye kommunestyret, som skal være gjeldende fra 1. januar 2020, skal velges høsten 2019. Kommunestyret skal ha 39 representanter. Antallet politikere er dermed stort nok til å kunne gi god politisk, geografisk og demografisk representasjon. 

Lindesnes, Mandal og Marnardal har i dag mange interkommunale samarbeid. Det skal i tiden som kommer utredes hvilke av disse som den nye kommunen har kapasitet eller kompetanse til å ta inn i egen organisasjon, og hvilke som skal fortsette som før.

Styringsdokumentet for prosjektet

Det å slå sammen og etablere en ny og bedre kommune av Lindesnes, Mandal og Marnardal er en stor og omfattende oppgave. God prosjektledelse og god prosjektorganisering er avgjørende for en god prosess når kommuner skal slås sammen, ikke minst for å sørge for realisering av potensielle gevinster som følge av en sammenslåing. 4. november 2017 vedtok derfor fellsenemnda et styringsdokument som danner grunnlaget for styringen av prosjektet frem til den nye kommunen er etablert 1. januar 2020.

Styringsdokumentet inneholder oversikt over hvilke kartlegginger og delprosjekt kommunen må gjennom for å slå sammen de tre kommunene, og den sier noe om roller og ansvarsfordeling i prosjektet. Det er lagt opp en fremdriftsplan som sier noe om når ulike oppgaver i prosjektet skal løses, og når de skal være ferdige. Det stilles krav til at det jevnlig rapporteres til prosjektleder og prosjekteier fra delprosjektene, slik at prosjektleder kan være trygg på at prosjektet skrider frem som planlagt.

Styringsdokumentet oppdateres etter hvert som arbeidet med prosjektet skrider frem. Målet er å ha en fungerende kommune etablert 1. januar 2020.

HER kan du lese en det politisk vedtatte styringsdokumentet i sin helhet.

Og HER kan du lese styringsdokumentet i forenklet versjon.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post