A/A

Velferd

Innen prosjektstyret for Velferd er det opprettet ti delprosjekt og en rekke arbeidsgrupper. De har i oppgave å bygge sektoren i den nye kommunen.

De skal også finne ut hvordan kommunen på best mulig vis kan rigge seg for å møte fremtidens utfordringer med kraftig økning i antall eldre og pleietrengende, kombinert med færre i yrkesaktiv alder. 

Prosjektstyret for helse og omsorg består av prosjektstyrekoordinator og kommunalsjef for velferd, Heidi Henanger Haven, Jon Buestad og Rune Bruskeland. Tillitsvalgte i prosjektstyret er Rut H. Olaisen (NSF/UNIO Mandal) og Åse Bryn (LO-K Lindesnes).


Delprosjektene som er etablert innen velferd er: 

bygg

Delprosjektet har et spesielt ansvar for å se på behov for nybygg og bruk av eksisterende bygg, samt organisering av helse og omsorg i den nye kommunen.

Forvaltning og utvikling

forvaltning

Delprosjektleder er Anita Borhaug Grødem i Lindesnes kommune. Delprosjetet har som mål å få til en god og samordnet praksis for tildeling av tjenester i hele kommunen, samt en felles utvikling og bruk av nye arbeidsmåter og hjelpemidler. De skal blant annet også se på rutiner for saksbehandling, egenbetaling, boligkontor/bolighåndtering, utvikling innen tjenesteproduksjon og digitale hjelpemidler.

Tidlig innsats barn og unge

tidlig innsats

Delprosjektleder er Lena V. Wilhelmsen i Lindesnes kommune. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt med oppvekst. Målet er å utvikle en modell for tidlig innsats med riktig tiltak for å unngå at barn og unge faller av utdanningsløp og senere arbeid. Prosjektet skal blant annet også se på: tverrfaglige samarbeid, mestring, fellesskap, inkludering, helsestasjon, PP-tjeneste, barnehager, skoler, SFO, fritid- og kulturtilbud og kommuneplan.

Psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser

psykisk

Delprosjektleder er Geir Henriksen. Delprosjektets mål er å få til gode og samordnede tjenester for innbyggere med psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser. De skal blant annet se på boliger, hjemmetjenester, arbeid- og dagtilbud, fritid og avlastning.

Rus og psykisk helse

rus

Delprosjektleder er Jan Terje Einarsmo i Mandal kommune. Delprosjektets mål er å få til gode og samordnede tjenester for innbyggere med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer. De skal blant annet se på bolig, Housing First, døgn- og aktivitetstilbud, døgnbaserte hjemmetjenester, frisklivstilbud og selvhjelpsgrupper.

Nav

nav

Delprosjektleder er enhetsleder for Nav Mandal, Sissel Wiig. Målet er å ha ett felles Nav-kontor i nye Lindesnes kommune, som åpner dørene 1.1.2020 når den nye kommunen er etablert. Nav-prosjektet er et partnerskap mellom stat og kommune. Delprosjektet skal blant annet finne ut hvilke oppgaver som skal legges til Nav, og hva den kommunale delen av Nav skal inneholde. Det skal også etableres lik forvaltningspraksis.

Legetjenester

legetjenester

Delprosjektleder er Rune Myrmell i Mandal kommune. Delprosjektets mål er å sørge for gode og samordnede legetjenester. De skal blant annet se på fastleger, kommuneoverlege, helsestasjon, skolelege, sykehjemslege, legevakt, beredskap og kriseteam og helsetjeneste i fengsel.

Hjemmetjenester og korttidsopphold

hjemmetjenester

Delprosjektleder er Anne Grethe Tørressen. Delprosjektets mål er å sørge for gode og samordnede hjemmetjenester, dagtilbud og korttidsopphold. De skal blant annet ha fokus på mestring, hjelpemidler, forebygging, rehabilitering og helsefremming. Men skal også se på blant annet spesialisering og samarbeid.

Sykehjem for langtidsopphold

sykehjem

 Delprosjektleder er Unn-Christin Melby i Marnardal kommune. Delprosjektets mål er gode og samordnede sykehjemstilbud. De skal blant annet se på spesialisering, aktivisering, livsgledehjem, matproduksjon, renhold og vaskeri.

Flyktningtjenesten

​Delprosjektleder er Inga Øybekk. Delprosjektet skal legge grunnlaget for en god og samordnet flyktningtjeneste i nye Lindesnes i samarbeid og samspill med øvrige tjenester.

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post