A/A

Oppvekst

Innen oppvekst er tre delprosjekt etablert: Sentrale retningslinjer innen oppvekst, Tidlig innsats - tjenester for barn og unge og Kvalitet og pedagogisk utvikling.

Dette sier intensjonsavtalen om oppvekst (oppsummert):

 • Det skal være fokus på levekår og folkehelse i all planlegging, og kommunen skal tilby innbyggerne tjenester som gir dem trygghet gjennom hele livsløpet. Tjenestene skal være blant de beste i landet.
  • En forutsetning er høy kvalitet i hele oppvekstløpet.
  • Kompetansesenter Sør skal styrkes og videreføres.
  • Det skal være fortsatt satsing og utvikling av det gode og viktige fagmiljøet i Barnevern Sør.
  • I størst mulig grad skal innbyggerne ha et tilbud i nærheten av eget bosted. Særlig gjelder dette barn, unge og eldre. Kommunen må ha tilgjengelige barnehageplasser og skolene må ha kapasitet til å ta imot flere.

Prosjektstyret for oppvekst består av:

Rune Bruskeland (prosjektstyrekoordinator, kommunalsjef oppvekst)
Erik Tronstad (styremedlem)
Anne Bjertnes (tillitsvalgt)
Kristin Vinsjevik (tillitsvalgt)

Delprosjekter innen oppvekst:

Tidlig innsats - tjenester for barn og unge

Delprosjektleder er oppvekst- og kultursjef i Lindesnes kommune, Lena V. Wilhelmsen.

Tidlig innsats er en vedvarende prosess, og det er viktig at de tiltakene som iverksettes er en del av en gjennomtenkt, langsiktig og målrettet strategi. Tidlig innsatsprosjektet skal innen 01.01.2020 arbeide med å skape universelle tiltak som er forbyggende og helsefremmende for barn og unge. Det er viktig å få til et helhetlig utdanningsløp hvor barn og unge opplever inkludering, mestring og fellesskap.

Prosjektet definerer kommunale tjenester for tidlig innsats på følgende måte:
• Fra før fødsel til 6 år: barnehage, jordmor, helsestasjonen, bibliotek, kultur, lege
• Fra 6 år til 23 år: skole, skolefritidsordning (SFO), skolehelsetjenesten, bibliotek, kultur, lege, helsestasjon for ungdom (HFU).

Satsningsområdet er fra før fødsel og til 6 år. Det betyr at det skal arbeides med tidlig innsats i gruppen 6-23 år, men i Nye Lindesnes vil satsningsområdet være fra før fødsel og til 6 år med å
se familien som helhet. Hovedmål for kommunen er å sikre at alle elever gjennomfører grunnskolen ut ifra sine forutsetninger, og at alle får et godt grunnlag for videregående opplæring og deltakelse i
arbeidslivet. Målsettingen skal sikres gjennom tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid slik at alle barn og unge får en god tilrettelagt oppfølging på alle arenaer.

Målsetting for prosjektet Tidlig innsats – tjenester for barn og unge:
• Kommunen prioriterer universelle tiltak fra før fødsel opptil 23 år. Gruppen fra før fødsel til 6 år vektlegges.
• Kommunen har tilgjengelige tjenester for brukerne som trenger selekterte og indiserte tiltak.

Følgende 3 satsingsområder er valgt og har egne arbeidsgrupper:

1) Livsmestring. 2) Språk, lesing og skriving. 3) Bedre tverrfaglig samarbeid.

Kvalitet og pedagogisk utvikling

Delprosjektleder er kommunalsjef for oppvekst i Marnardal kommune, Rune Bruskeland.

Prosjektet skal se kvalitet i barnehage og skole i sammenheng, og skal samordne prinsipper for barnehage og skoleutviklingen i den nye
kommunen. Prosjektet skal også jobbe med barnehage-, skole- og SFO-drift, og økonomiske rammer fra barnehage til voksenopplæring, tilskudd til private barnehager, skoler og SFO, samt bemanningsnormer for barnehage og skole/SFO.

Etablerte arbeidsgrupper (leder/medlemmer):

 • Planlegging (foreløpig ikke bemannet)
 • Barnehagedrift (Torill Hinna (leder), Marina Grimestad Kittelstad, Lena V. Wilhelmsen)
 • Skoledrift (Gunn Hilde Torstrup (leder), Trond Storaker, Hilde Cathrine T. Eikeland)
 • Økonomiske rammer (foreløpig ikke bemannet)

Sentrale retningslinjer innen oppvekst

Delrposjektleder for Sentrale retningslinjer innnen oppvekst er kommunalsjef for oppvekst i Mandal kommune, Erik Tronstad.

Prosjektet skal sørge for gode og samordna tjenester innenfor oppvekstsektoren i nye Lindesnes kommune, og vurdere behovet for opprettelse av nye barnehageplasser og skoler gjennom en barnehage- og skolebruksplan. 

Etablerte arbeidsgrupper:
Skolekretser og skoleskyss. Tor Johan Haugland leder arbeidsgruppen. 

 • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post