Partssammensatt utvalg (PSU)

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Prosjektets partssammensatte utvalg består av arbeidsutvalget og en ansattrepresentant fra hver kommune. I tillegg har en representant for hovedverneombudene møte- og talerett i PSU.

Klikk her for å abonnere på sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes