A/A

For ansatte

De ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal skal ivaretas på en god måte i prosessen med å etablere nye Lindesnes. Tillitsvalgte er involvert på alle områder i prosjektet.

For prosjektet nye Lindesnes er involvering av tillitsvalgte i prosessen viktig. De skal blant annet ivareta ansattes rettigheter i prosessen, og sørge for at ansatte får nødvendig informasjon. På denne siden vil du finne informasjon om hvor og hvordan tillitsvalgte er involvert prosjektet, og hvordan du kan komme i kontakt med tillitsvalgte. Du vil også finne nyhetsbrev til ansatte, og annen relevant informasjon for deg som ansatt.

NYE LINDESNES HAR UTARBEIDET EN PRESENTASJON SOM VISER ALLE DELPROSJEKT, ARBEIDSGRUPPER, DELTAKERE OG MANDAT. PRESENTASJONEN FINNER DU VED Å TRYKKE HER.

Oppdatert iformasjon om status i prosjektet

Prosjektledelsen har utarbeidet en power point-presentasjon om status i prosjektet. Ledere/tillitsvalgte/hovedvernombud og andre oppfordres til å bruke den for å informere ansatte om status i prosessen. Presentasjonen vil bli oppdatert ved behov.

PRESENTASJON OM STATUS I PROSJEKTET FINNER DU HER.


Nyhetsbrev

Prosjektleder Kyrre Jordbakke sender månedlig ut informasjonsbrev til alle ansatte. Klikk på lenken under for å lese nyhetsbrev til ansatte:

Nyhetsbrev mars 2018
Nyhetsbrev april 2018
Nyhetsbrev mai 2018
Nyhetsbrev juni 2018
Nyhetsbrev september 2018
Nyhetsbrev oktober 2018
Nyhetsbrev november 2018


Omstillingsavtale for alle ansatte

Torsdag 5. april 2018 ble omstillingsavtale for alle ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal signert. Omstillingsavtalen gjelder frem til 31.12.2019 og skal blant annet sikre forutsigbarhet for ansatte i omstillingsprosessen. Den stadfester blant annet at alle ansatte automatisk går over til den nye kommunen og får en ny arbeidsavtale, og at ingen ansatte blir sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Omstillingsavtalen i sin helhet kan du lese HER.


Prosjektstyrene:

I prosjektet nye Lindesnes er det en rekke delprosjekter og arbeidsgrupper. Tillitsvalgte har to representanter i hvert prosjektstyre. De tillitsvalgte deltar også i ulike delprosjekt og arbeidsgrupper etter behov og ønske. Tillitsvalgte er aktive i alle prosesser som har innvirkning på ansattes vilkår knyttet til sammenslåingen.

Tillitsvalgte i prosjektstyrene er:

Helse og omsorg: Rut H. OIaisen (NSF/UNIO Mandal) og Åse Bryn (LO-K Lindesnes)
Oppvekst: Anne Bjertnes (UDF/UNIO Mandal) og Kristin Vinsjevik (LO-K Mandal)
Teknisk/kultur: Lisbeth Brattelid (Nito/Akademikerne Marnardal) og Kristin Vinsjevik (LO-K Mandal)
Administrasjon: Sissel Marki (LO-K Lindesnes) og Anne Bjertnes (UDF/UNIO Mandal)


Partssammensatt utvalg

Partssamennsatt utvalg er det politisk-administrative utvalget hvor man drøfter saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidstaker og de ansatte.  

I utvalget sitter to politikere og en ansattrepresentant fra hver kommune, samt tre tillitsvalgte og hovedvernombud.

Tillitsvalgte i Partssammensatt utvalg (PSU) er:

Kristin Vinsjevik (Mandal)
Åse Bryn (Lindesnes)
Sigmund Tveiten (Marnardal)

Hovedvernombud i partssammensatt utvalg (PSU) er:

Rita Pytten


Omstillingsutvalget

De tre kommunene har etablert et felles omstillingsutvalg som består av de tre rådmennene, prosjektleder og fire tillitsvalgte. Alle kommunene er representert i omstillingsutvalget. 

Omstillingsutvalget skal blant annet utrede, drøfte og gi råd i følgende saker:

  • Definere nøkkelpersonell/ledende stillinger.
  • Omstillingsutvalget skal vurdere og gi råd om ledige innmeldte stillinger skal utlyses internt eller eksternt til rådmannen i kommunen hvor ledighet oppstår.
  • Omstillingsutvalget skal få fremlagt og uttale seg om eventuelle midlertidige arbeidsavtaler på nøkkelpersonell/ledende stillinger som blir inngått og som har en avtaletid ut over 31.12.2019. 
  • Omstillingsutvalget skal få fremlagt og uttale seg til søknader om permisjoner for nøkkelpersonell/ledende stillinger som strekker seg ut over 31.12.2019.

Ansettelser i den enkelte kommune skjer i henhold til den enkelte kommunens delegasjonsreglement.

De tre kommunene skal ikke utlyse ledige nøkkel-/lederstillinger frem til 31.12.19 før disse er vurdert i omstillingsutvalget. Øvrige ledige stillinger drøftes på ordinær måte etter HA §3-1 i den kommunen som har ledighet.

Tillitsvalgte i omstillingsutvalget er:

Anne Mette Foshaugen (LO-K Mandal)
Anne Bjertnes (UDF/UNIO Mandal)
Linda Haraldstad (Akademikerne)
Eva Klev (YS)


ID-Utvalget

Informasjons- og drøftingsutvalget (ID-utvalget) er arenaen hvor ansattes representanter får relevant informasjon om omstillingsprosessen og forhold som kan ha innvirkning på ansattes arbeidshverdag eller arbeidsvilkår. Det er også en arena hvor aktuelle saker som omhandler ansattes arbeidsforhold eller arbeidsvilkår drøftes. 

Fra arbeidsgiver møter: Prosjektleder Kyrre Jordbakke, Personalsjef i Mandal kommune Siren Vetnes Johannessen, personalsjef i Marnardal kommune Kristin Lauvdal og personalsjef i Lindesnes Heidi Hæåk. Personalsjefene møter på vegne av rådmannen.

Fra arbeidstakers side møter: 

Fra Marnardal:
Jan Helge Ask (LO)
Eva Elisabeth Klev (YS)
Sigmund Tveiten (Unio)
Lisbeth Brattelid (Akademikerne)

Fra Mandal:
Anne Mette Foshaugen (LO)
Eva Tofte Ihme (YS)
Anne Bjertnes (Unio)
Anne Kristine Lysestøl (Akademikerne)

Fra Lindesnes:
Sissel Marki (LO)
Monika Ellen Wile (YS)
May Liss Kallhovd (Unio)
Linda Haraldstad (Akademikerne)

Referat fra møter: 

Referat 16.03.18
Innkalling 27.09.18 
Referat 27.09.18
Referat 29.11.18


 Har du spørsmål?

Har du spørsmål om den nye kommunen eller dine rettigheter som ansatt? Ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt. Ved å trykke på navnet til en av de tillitsvalgte eller hovedvernombud, vil du få mulighet til å sende e-post til vedkommende.

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post