A/A

Oppdrag og mandat

Prosjektet nye Lindesnes er politisk styrt av ei Fellesnemnd. Fellesnemnda består av fem politikere fra hver kommune, som er formelt valgt av kommunestyrene i de tre kommunene.

I tillegg har Barne- og Ungdomsrådene (BU) i de tre kommunene møte- og talerett. I hvert møte stiller to BU-representanter. Dette går på rundgang i barne- og ungdomsrådene i de tre kommunene.

Leder av Fellesnemnda er Alf Erik Andersen (Mandal Frp). Fellesnemnda har møte cirka en gang i måneden, fortrinnsvis på dagtid. Møtested går på rundgang i de tre kommunene.

1. Nemndas hovedoppgave, sammensetning og funksjonsperiode:

 • Fellesnemnda består av til sammen 15 politkere: fem fra Lindesnes, fem fra Mandal og fem fra Marnardal.
 • Leder av Fellesnemnda velges av fellesnemnda blant Mandals medlemmer. Ved avstemminger i nemnda har leder dobbeltstemme ved stemmelikhet. Det skal velges varamedlemmer fra hver kommune til fellesnemnda.
 • Fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter sammenslåing, samt ivareta andre oppgaver slik inndelingsloven angir.
 • Fellesnemnda disponerer de økonomiske midlene som staten stiller til disposisjon som engangsstøtte.
 • Fellesnemnda skal søke å oppnå enighet i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til, avgjøres ved alminnelig flertall.
 • Fellesnemnda opphører når det nye kommunestyret er konstituert.

2. Arbeidsutvalg og arbeidsgrupper under nemnda:

 • Fellesnemnda skal opprette et politisk arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg.
 • Fellesnemnda kan opprette andre utvalg og arbeidsgrupper etter behov.
 • Fellesnemnda kan gi politiske arbeidsutvalg, ulike arbeidsgrupper og/eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell karakter. 

3. Forholdet mellom nemnda og kommunestyrene:

 •  Kommunene har i perioden fram til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda.
 • Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske eller arealpolitiske konsekvenser.
 • Fellesnemnda skal involveres i forberedelsen av økonomiplan med årsbudsjetter. Det er likevel formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til kommunestyret. 

4. Nemndas konkrete oppgaver og fullmakter:

 • Fellesnemnda skal ansette prosjektleder i den nye kommunen.
 • Stillingen som rådmann i den nye kommunen skal lyses ut i god tid før sammenslåingen.
 • Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tilltsvalgtes medvirkning-/bestemmelse i forhold som gjeldersammenslåing av kommunene blir ivaretatt.
 • Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de tre kommunene.
 • Fellesnemnda skal etterspørre og avklare prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen.
 • Fellesnemnda nedsetter en komite som skal utarbeide forslag til kommunevåpen og ordførerkjede.
 • Fellesnemnda skal foreslå hvilke interkommunale samarbeid som kan/bør fortsette, og hvilke som kan/bør opphøre.
   
 • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post